top of page

Response to Covid-19 | The Pago Design Hotel | Phuket

🌲พื้นที่ปลอดโปล่ง อากาศถ่ายเท ✔️ ได้มาตรฐาน SHA

Safety & Health Administration (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ในการผนวก "มาตรฐานการบริการ" และ "มาตรฐานด้านสาธารณสุข" เข้าด้วยกัน ในการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว